Wat kunnen wij?


Update Democracy menuutje

De hamvraag is: hoe krijgen wij ‘het systeem’ weer dienend aan de mens? Dit terwijl nu juist is gebleken hoe onmachtig het systeem is om zichzelf te verbeteren.

Zonder nieuwe invloed -die van ons- gaat het dus niet beter worden.

Wat kùnnen wij dan, als kleine radertjes in het geheel?

We hebben meer macht dan we denken. Macht als burger. En macht als consument / klant. We moeten onszelf dan wel zo organiseren, dat we die macht daadwerkelijk gaan gebruiken.

Che guevara - gelmis-gecmis-en-karizmatik-lider_556728En daarbij voorkómen dat we zelf door het systeem worden ingekapseld. Dus  bijvoorbeeld niet: de zoveelste politieke partij oprichten.

De uitdaging is: buiten de gebaande paden denken.

Zie het als een soort guerrilla. Kleine, gerichte veranderingsstootjes uitdelen. Op welgekozen punten en momenten. Maak gebruik van de achilleshielen in het systeem. En van het feit dat het systeem instabiel is.

Daarnaast is het slim om het systeem waar mogelijk te negeren, te omzeilen. Onderneem gewoon je eigen dingen.

Wat betekent dat concreet? Dat je aan de slag kunt met:

 • Lokale burgerinitiatieven.
 • Openbaar bestuur beïnvloeden.
 • Bedrijven beïnvloeden, van binnenuit en buitenaf.
 • Informatievoorziening beïnvloeden.
 • Informatie actief gebruiken

Hieronder volgen per item suggesties en voorbeelden. Zie het als ‘n eerste rijtje ideeën en tips.

Geef onderaan de pagina’s van deze site vooral je reactie. Of stuur een mail aan redonzedemocratie@gmail.com  Draag zo je eigen ideeën en suggesties aan. Laat het stromen! En bedenk: alle verandering begon ooit klein.

Lokale burgerinitiatieven.

Mobiliseer medebewoners in je eigen straat of wijk, bedenk samen wat beter kan, pak eerst op wat snel te regelen is, met minimale afhankelijkheid van instanties.

Zorg dat dingen in kleine stapjes gerealiseerd worden. Denk in weken en maanden, in plaats van jaren.

Voorkom vergadercultuur, energie blijft alleen stromen als je snel iets tastbaars neerzet. Bijvoorbeeld:

 • Een picknicktafel in je straat.
 • Een rommelig publiek hoekje verfraaien middels klein groen.
 • Samen zonnepanelen en woningonderhoud regelen.
 • Burenhulp organiseren via social media op straatniveau (wees je wel bewust van de privacy-risico’s, zie Datadieven onderaan de pagina ‘Overig Bedrijfsleven’)
 • Een neem- en geeftafel.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zulke initiatieven zie je al op veel plaatsen in Nederland. Ideeën zijn dan ook gemakkelijk op Internet te vinden. Een zo’n voorbeeld is het  ‘pop-up’  initiatief Meentkracht, geïnspireerd op de ideologie van Red Onze Democratie.

Daarmee werd de Hilversumse Meent  duurzamer gemaakt en en qua energie meer zelfvoorzienend. Ernaast was Meentkracht mede-oprichter van de Hilversumse energie-coöperatie Hilverzon.

Dergelijke burgerinitiatieven zijn er in soorten en maten. Denk bijvoorbeeld aan een door vrijwilligers ondersteunde supermarkt, op plaatsen waar zo’n winkel anders zou verdwijnen, of aan een onderlinge verzekering (bijv. broodfonds zzp-ers).

Zie ook de groeiende trend om -naast bestaande geldsystemen- een eigen lokale valuta te creëren. Een lokaal geldsysteem -met op maat gemaakte spelregels– dat de lokale samenhang en de lokale economie versterkt. En daarmee de afhankelijkheid van de instabiele, grotere systemen verkleint.

Openbaar bestuur beïnvloeden

Dit gaat het gemakkelijkst op lokaal niveau, dicht bij de burger. Onze gemeenten staan voor een uitdaging. Hun Haagse collega’s verordonneerden jaren terug de participatiesamenleving. Den Haag duwt  lastige taken graag naar lokaal niveau, met bijbehorend bezuinigingsbudget.

Maar je gemeente kan geen burgerparticipatie uit de hoge hoed toveren. Ze zal zich daarom al gauw geholpen voelen met jouw lokale burgerinitiatief.

Zeker als je er vroeg bij bent, krijg je de handel en wandel van het gemeentelijk apparaat best  uitgelijnd op wat jouw buurt nodig heeft. Daarvoor bestaat een nieuwe naam: overheidsparticipatie.

Je moet er wel even voor netwerken. Zorg dat ze in het gemeentehuis jou en je wijk op hetJuinen - wethouder Hekking netvlies hebben. Ontwikkel contacten in de hoogte en in de breedte. Ken de leden van het college van B&W, de raadsfracties en de ambtelijke managers.

Zorg dat je weet hoe je gemeente georganiseerd is en in wat voor ontwikkeling de organisatie zit. Gemeenten heroriënteren zich op hun veranderende rol. Van die beweging kun je gebruik maken.

Met een beetje geluk heeft je gemeente al een soort van ‘toonbank’. Bijvoorbeeld een team Wijkzaken, welk actieve burgers ondersteunt, door binnen het gemeentehuis het proces te coördineren, dwars door de afdelingszuilen.

Weet daarnaast iets van de inhoud: het gemeentelijk beleid en de standpunten van de verschillende fracties erover.

Ambtenaar DorreknoperLast but not least: verras je partners bij de lokale overheid positief. Schrap het iconisch
beeld van de dwarsliggende, luie, risicomijdende ambtenaar uit je hoofd. Ga er constructief in. Bied je gemeente aan om samen met jouw wijk te leren hoe de samenleving van de toekomst kan werken.

Creëer daarvoor betrokkenheid op hoger niveau en zorg ook dat je daar terecht kunt voor het zo nodig olieën van het gemeentelijk apparaat. Zo voorkom je dat je acties stranden, als ambtenaren in de praktijk moeite blijken te hebben, met het maken van de omslag.

De samenleving van de toekomst stelt nieuwe eisen aan het  bestuur van je gemeente. Drie voorbeelden van zulke eisen:

 • Continuïteit in het beleid. Ondanks het ‘duale systeem’ kan het niet zo zijn dat een wisseling van politieke wacht ertoe leidt, dat bij de participerende burger gewekte verwachtingen de grond worden ingeboord. Zo van: ‘dat waren de afspraken van het vorig college, onze nieuwe club begint met een schone lei’. Dan is die burger weer heel snel terug bij af: diens betrokkenheid zal omslaan in cynisme over de politiek. Je bent hun inzet voor jaren kwijt.  Dit te voorkomen is een uitdaging aan alle partijen in de gemeenteraad.
 • Buurt-ecologie is niet gratis. Buurtgevoel volgt geen papieren grenzen. Dat gevoel staat of valt vaak met de ruimtelijke inrichting van een wijk. Is er een ‘natuurlijk plein’? D.w.z. een centrale plek waar bewoners elkaar als vanzelf ontmoeten. Een plek die de identiteit van de buurt versterkt, of zelfs vormt? Als zo’n buurtecologie ontbreekt, zal je gemeente daarin allicht moeten investeren.
 • Ondernemen = risico nemen. Ook als het maatschappelijk ondernemen is. Het systeem rond politici en ambtenaren moedigt ze hierin bepaald niet aan. Dat moet veranderen. De nieuwe norm moet zijn: verantwoord risico nemen en stapsgewijs leren wat werkt. Niet wie dit doet hoort een carrière-risico te lopen, maar wie dit  nalaat!

Bedrijven beïnvloeden, van binnenuit

glazuurVeel bedrijven lijken in deze tijd hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kwijt te zijn, of er dankzij kortademig aandeelhoudersbelang niet aan toe te komen. Terwijl ze er natuurlijk wel goede PR-sier mee maken, via een dun, roze laagje maatschappelijk glazuur.

Zo grijpen giganten uit de voedselindustrie de kans die ze van onze overheid krijgen, om campagnes voor ‘verantwoord eten’ op school te sponsoren.

Toch zijn er nog altijd ook bedrijven waar in aanleg goede wil bestaat, Maar waar die zich onvoldoende in actie vertaalt.

Werk je in zo’n bedrijf? Dan loont het om van binnenuit de bewustwording los te kloppen. Je kunt er op een passend moment bijvoorbeeld de vraag stellen, of de veelgeprezen splitsing van werk en privé wel klopt. Of dat in werkelijkheid niet gespletenheid is.

Bijvoorbeeld: Waarom zouden we in de omgang met klanten, medewerkers en leveranciers niet vanuit dezelfde waarden werken, als we in onze eigen sociale omgeving doen? Zou zo’n bedrijf niet veel geloofwaardiger zijn? En daardoor duurzaam succesvol?

Ander voorbeeld: Als je collega’s hoort verzuchten dat ze zo aan vakantie toe zijn, moet je daar dan niet eigenlijk iets van zeggen? Zou het niet normaal moeten zijn dat het werk ze energie gééft, in plaats van die weg te zuigen?

Bedrijven beïnvloeden, van buiten af

Hier komt onze macht als consument / klant te pas.

De meest directe manier is daarom: pas je koopgedrag aan op je overtuigingen. We kennen allemaal de voorbeelden van de plof-kip hier te lande en van Starbucks in Engeland. Het is een kwestie van goed gedrag belonen en fout gedrag straffen. En dat laten weten!

Goed gedrag is:

Opnieuw starten met de coöperatie zoals die bedoeld is. Kleinschalig en overzichtelijk. Een prachtig voorbeeld zijn de Broodfondsen. Maar ook de uit de grond schietende lokale energie-coöperaties.

Het runnen van een buurtwinkel, waarmee de voordelen van sociale samenhang,Buurtwinkels kopen-op-5-minuten-afstand en afname van regionale producten te combineren zijn. Bovendien is sociale controle zo verzekerd, zodat formeel toezicht lichtvoetig kan blijven.

Zulke initiatieven verdienen onze klandizie. Ook als ze je niet de allervoordeligste oplossing bieden.

Fout gedrag is:

Stiekem-1. Jou dingen verkopen, zonder je deugdelijk te informeren over herkomst of inhoud. Al of niet voor een prijs die eigenlijk niet kàn. Grove voorbeelden zijn o.m. te vinden rond voedsel en textiel.

lobbying_partnershipStiekem-2. De bureaucratie ondermijnen via lobby-acties. Notoir zijn branche-
organisaties, zoals die van de voedselindustrie (incl. agrarische sector), de zorgverzekeraars en natuurlijk de banken.

Stiekem-3. Creatief omgaan met de belastingen. Al of niet via geheime deals met onze vaderlandse Belastingdienst. Zodat wij als particulieren de publieke infrastructuur betalen, waar deze bedrijven gratis van profiteren.

Stiekem-4. People-Planet-Profit zeggen en ‘t tegenovergestelde doen. Door dit laatste te constateren en te publiceren raak je een bedrijf in het hart. Zo’n bedrijf besteedt een mega-budget aan imagobouw. Via speldenprikjes kun je zorgen dat dit budget zich tegen het bedrijf keert.

Doe dit laatste wel zorgvuldig. Wees heel feitelijk en voorzichtig. Tenzij je een uitnemende juridische verzekering hebt!

Je kunt ook burger-onderzoeksjournalist spelen: geef de gevonden informatie door aan media die je ermee vertrouwt.

Over media gesproken, die hebben een wezenlijke rol en verantwoordelijkheid. Ze moeten ons voorzien van feiten en duiding. Dat moet en kan veel beter. We willen weten hoe er onder de oppervlakte met onze maatschappelijke belangen wordt omgesprongen.

Vandaar:

Informatievoorziening beïnvloeden

Yournalism screenprint croppedNeem vooral positieve actie. Er zijn goede, vernieuwende voorbeelden. Steun die actief, met interactie en geld. Zie bijvoorbeeld:

www.decorrespondent.nl

www.ftm.nl

www.authentiekejournalistiek.org/

Laat de hype-media links liggen. Compleet negeren is hier de beste strategie.

En de tussencategorie? De vele media met kwaliteitspretenties, die niettemin toenemend steken laten vallen? (zelfs gedegen actualiteitsprogramma’s menen de terreur van de klok niet te kunnen ontlopen, met een diarrhee aan nietszeggende soundbites tot gevolg).

Voor zulke media is er misschien nog hoop. Confronteer ze dus met je ongenoegen, zodat ze zich scherp bewust worden dat er een grens is aan het geduld van hun kijkers, luisteraars en lezers.

Diverse media hebben daarvoor een Ombudsman. Er is er ook eentje voor de Publieke Omroep, die jouw kommentaar heel actief oppakt.

Informatie actief gebruiken

Er zijn steeds meer vergelijkingssites, ook als je geïnteresseerd bent in verantwoord winkelen, -bankieren, etc. Enkele voorbeelden:

eerlijkwinkelen

goedewaar

fairwear (eerlijke kleding)

growthinkers   (duurzaam textiel)

eerlijkebankwijzer

Che Guevarra met SmartphoneOok is de tijd niet ver meer, dat je smartphone je de informatie kan aanreiken die de winkel of de fabrikant je onthoudt.

Op het moment van aankoop, bijvoorbeeld nadat je de streepjescode gescand hebt.

Dan koop je alleen nog bij bedrijven die zich aan jouw waarden houden.

Zie verder ook het tabblad ‘links’.

2 reacties op “Wat kunnen wij?

 1. Hierbij een tip ter oplossing van de ergerlijke problematiek waar we vol van zitten. D.w.z. uit ons vel barsten van ergernis over die zgn armoede en onwil (onwetendheid?) van politici.

  Samenwerken is de rode draad om beter te kunnen leven, met minder geld- of armoedeproblemen.

  Top econoom Hank Monrobey richtte hiervoor al in 1981 Citizen Multi National (CMN) op. Hiermee is handel mogelijk, ook kleinschalig, zonder het gebruik van geld.
  In plaats daarvan wordt met een vorm van kapitaal gewerkt. Een vorm die niet klassiek-financieel van aard is: dit is boekhoudkundig kapitaal. Ter dekking kan inventaris etc. worden ingebracht.

  Hierbij is dan ook niet langer sprake van: geld, aflossing, huur, rente, schuld, verzekering, belasting en subsidie-behoefte.
  390 Nederlandse Gemeenten hebben al een kosteloos beschikbare CMN betaal rekening ontvangen .. ; dus ook jullie Gemeente !

  Er zijn al in Nederland en België ook duurzame -bouw- bedrijven die bij deze CMN aangesloten zijn ..

  • Voordelen voor u als zelfstandig ondernemer – ZZP-er, MKB-er of grootbedrijf:
  • Lagere kosten
  • CMN International is in staat om ondernemers grotendeels te vrijwaren van hun vaste lasten.
  • Onze Zakenpartners ondernemen vrij van huur-, aflossing- en rentebetalingen.
  • CMN kan dit kosteloos voor uw bedrijf vormgeven.

  U kunt zelf uitrekenen wat het voor uw bedrijf en uzelf betekent als uw huurlasten, hypotheeklasten en/of rentelasten wegvallen, zowel uw zakelijke- als privé lasten.
  Zie: http://www.cmn-lcc-international.com/information/independent-businesses/information-business-partners/

  Ps

  Dit is geen gelikte ‘ professionele ‘ reactie van de CMN maar komt van een reeds aangesloten fan die razend enthousiast is over deze crisis-crasher !

  Zie ook:
  http://www.cmn-lcc-international.com/information/general-information/economic-reality/
  http://www.sdnl.nl/goodbye-money.htm
  http://www.cmn-lcc-international.com/information/cmn-artists/

  http://www.gcnossen.nl/index/205645050_CMN+KUNST+..html

  1. Beste Gerrit, dit is geen verkeerd idee en het lijkt ook best een zinnig mechanisme. Op de CMN-website vind ik inderdaad rekeningnummers van de gemeente waar ik woon, maar het geheel maakt wel een wat gedateerde indruk (bijv. mainframes?). Ik vraag me daarom af hoe levend dit systeem is c.q. hoeveel deelnemers er al zijn en waar ik de betreffende lijst kan raadplegen. Temeer daar even rondvragen in mijn kringetje van alternatief-geld-experts het beeld niet direct verheldert. Ik stelde mijn vragen aan CMN via hun website en wacht de reactie even af. Ook doe ik een cross-check bij mijn gemeente, om van hen een bevestiging te krijgen dat ze belastingbetalingen in CMN-waarden zouden accepteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *